G-0YEN06643R // -->
Дипломна работа, курсова работа, проекти, есета, казуси и реферати
Дипломна работа, курсова работа, проекти, есета, казуси и реферати
Обaдете се
0888 860 564
Всеки ден от 10.00 ч. - 21.00 ч.
Виж всички обяви | Публикувай обява | Общи условия |
Kурсови и дипломни работи по Икономика
изработка
на курсови работи, есета,
реферати, дипломни работи
и магистърски тези
Поръчай 3 теми
наведнъж info@zastudenta.bg
15 % отстъпка
сега
Поръчай своята индивидуална тема сега

Kурсови и дипломни работи по Икономика

Икономическа същност на разходите
Курсова работа - теория по Икономика
Брой страници: 18
Цена: 15 лв.

 

Контрол на разходите
Курсова работа - теория по Икономика
Брой страници: 8
Цена: 8 лв.

 

Иновационен (инвестиционен) проект на хотел „Ню Амфибия”
Курсова работа - теория по Икономика
Брой страници: 18
Цена: 15 лв.

 

Иновационен проект на Винпром Сливен
Курсова работа - теория по Икономика
Брой страници: 25
Цена: 25 лв.

 

Проект за озеленяване и създаване на открита зелена площ в град Рила
Курсова работа - теория по Икономика
Брой страници: 6
Цена: 5 лв.

 

Анализ на продуктовата и иновационна политика на Загорка
Курсова работа - теория по Икономика
Брой страници: 16
Цена: 15 лв.

 

ИННФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА “ЕЛАНА” АД –ВАРНА
Курсова работа - теория по Икономика
Брой страници: 28
Цена: 25 лв.

 

Пазара на труда в България
Курсова работа - теория по Икономика
Брой страници: 13
Цена: 13 лв.

 

Социално изследване на безработицата
Курсова работа - теория по Икономика
Брой страници: 25
Цена: 20 лв.

 

Анализ на заетостта и безработицата във варненска област за 2004 г.
Курсова работа - теория по Икономика
Брой страници: 22
Цена: 18 лв.

 

Анализ на заетостта и безработицата във Варна в периода 2001-2003 г.
Курсова работа - теория по Икономика
Брой страници: 11
Цена: 10 лв.

 

Социологически анализ на безработицата
Курсова работа - теория по Икономика
Брой страници: 11
Цена: 10 лв.

 

Рисков капитал
Дипломна работа по Икономика
Брой страници: 90
Цена: 65 лв.

 

Малките и средни предприятия
Курсова работа - теория по Икономика
Брой страници: 22
Цена: 15 лв.

 

Бюджетен дефицит
Магистърска теза по Икономика
Брой страници: 40
Цена: 35 лв.

 

Дистрибуционна политика на фирма "Мелина" АД
Дипломна работа по Икономика
Брой страници: 62
Цена: 60 лв.

 

Управление на местни бюджети по примера на община Варна
Дипломна работа по Икономика
Брой страници: 86
Цена: 70 лв.

 

ПРОБЛЕМИ НА СЪЗДАВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА МАЛКАТА ФИРМА
Дипломна работа по Икономика
Брой страници: 62
Цена: 60 лв.

 

Корпоративното подоходно облагане като един от регулаторите на бизнеса в България
Дипломна работа по Икономика
Брой страници: 95
Цена: 80 лв.

 

ДДС
Дипломна работа по Икономика
Брой страници: 43
Цена: 50 лв.

 

Съпоставка на приватизационните процеси на България и Румъния
Курсова работа - теория по Икономика
Брой страници: 19
Цена: 15 лв.

 

Анализ на състоянието на приватизационните процеси в сферата на търговията в България
Курсова работа - теория по Икономика
Брой страници: 6
Цена: 5 лв.

 

Проблеми при определяне на данъка върху печалбата в Република българия
Дипломна работа по Икономика
Брой страници: 72
Цена: 70 лв.

 

Валутно – финансови кризи
Дипломна работа по Икономика
Брой страници: 83
Цена: 60 лв.

 

Цени и ценообразуване
Курсова работа - теория по Икономика
Брой страници: 13
Цена: 10 лв.

 

Прогнозиране на продажбите на фирма Агросем
Курсова работа - теория по Икономика
Брой страници: 22
Цена: 20 лв.

 

Анализ на продажбите по примера на ЕООД "Класик"
Курсова работа - теория по Икономика
Брой страници: 80
Цена: 75 лв.

 

Насърчаване на продажбите
Курсова работа - теория по Икономика
Брой страници: 15
Цена: 15 лв.

 

Характеристика на съвременния етап от развитието на страната. Понятие за икономическо активно население
Курсова работа - теория по Икономика
Брой страници: 26
Цена: 20 лв.

 

БЕЗРАБОТИЦАТА - РЕСУРС ИЛИ БРЕМЕ ПО ПЪТЯ КЪМ ЕВРОПА
Курсова работа - теория по Икономика
Брой страници: 7
Цена: 5 лв.

 

Безработицата в Република България в условията на преход към пазарна икономика /1989 - 1998 г./
Курсова работа - теория по Икономика
Брой страници: 26
Цена: 15 лв.

 

Анализ на взаимодействията между маркетинговия отдел и другите отдели на бизнесорганизацията
по Икономика
Брой страници: 67
Цена: 70 лв.
Съдържaние  

 

Увoд  

ГЛAВA ПЪРВA. OБЩA ХAРAКТЕРИСТИКA НA КОМУНИКАЦИЯТА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА ОТДЕЛИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

1. Функциoнaлнa структурa нa бизнес организацията

2. Кoмуникaциoнни прoцеси в oргaнизaциятa

3. Взaимoдействие между oтделите в oргaнизaциятa 

 

ГЛAВA ВТOРA. ТЕOРЕТИЧНA OБOСНOВКA НA ВЗAИМOДЕЙСТВИЯТA МЕЖДУ МAРКЕТИНГOВИЯ OТДЕЛ И ДРУГИТЕ OТДЕЛИ В БИЗНЕСOРГAНИЗAЦИЯТA 

1. Рoля нa мaркетингoвия oтдел  

2. Функции нa мaркетингoвия oтдел в съвременнaтa oргaнизaция 

3. Типoве мaркетингoви oтдели   

4.Структурa и специaлисти в мaркетингoвите oтдели

 

ГЛAВA ТРЕТA. AНAЛИЗ И OЦЕНКA НA ВЗAИМOДЕЙСТВИЯТA МЕЖДУ МAРКЕТИНГOВИЯ OТДЕЛ И ДРУГИТЕ OТДЕЛИ ВЪВ ФИРМA AVON COSMETICS  

1. Oбщa хaрaктеристикa нa фирмaтa  

2. Aнaлиз нa кoмуникaциятa между мaркетингoвия oтдел и другите oтдели във фирмaтa  

3. Aнaлиз нa дейнoсттa нa МO 

4. Прoблеми в кoмуникaциятa и взaимoдействиетo между мaркетингoвия oтдел и другите oтдели във фирмaтa и нaчини зa рaзрешaвaнетo им    

 

Зaключение  

Изпoлзвaнa литерaтурa

 

 

Анализ и усувършенстване дейността на хотел "Велина"
Дипломна работа по Икономика
Брой страници: 75
Цена: 70 лв.

Увод

 

 

ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХОТЕЛИЕРСКАТА ДЕЙНОСТ И ОБСЛУЖВАНЕ 

 

 

1. Същност на хотелиерската дейност

 

2. Осо­бе­нос­ти на хо­те­ли­ер­с­ки­те ус­лу­ги

3. Същност и характеристика на хотелиерското обслужване и неговото управление

4. Елементи на хотелиерската дейност и обслужване

 

 

ГЛАВА ВТОРА. СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В ХОТЕЛИЕРСКАТА ДЕЙНОСТ И ОБСЛУЖВАНЕ В ХК "ВЕЛИНА" 

 

 

1. Обща характеристика на ХК ”Велина” 

2. Тенденции в развитието на работната сила и в организацията на персонала и неговия труд

3. Тенденции в развитието и изменението на обекти на хотелиерско обслужване

4. Анализ на технологията на обслужване в хотела

5. Показатели за рентабилността на хотелиерското обслужване и хотелиерските услуги в ХК “ Велина”

  

 

ГЛАВА ТРЕТА. НАСОКИ ЗА УСЪВЪРЕШЕНСТВАНЕ ДЕЙНОСТТА И ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛ „ВЕЛИНА”

 

 

1. Усъвършенстване на подготовката и квалификацията на персонала в ХК “ Велина”

2. Основни насоки за усъвършенстване на МТБ в ХК “Велина”

3. Насоки за подобряване дейността на хотела

4. Възможности за усъвършенстване на допълнителните услуги

 

Заключение

Използвана литература

 

 

Архив готови теми

Обадете се
сега
намерете ни по

Последни обяви

Този сайт е собственост на Ев Консултинг ЕООД, ЕИК: 202498772. Всички онлайн плащания за услуги предоставяни от сайта се извършват в български левове в полза на Ев Консултинг ЕООД.
Visa / MasterCard
© 2012 - 2022 ЗаСтудента.ком - курсови работи, дипломни работи, есета, реферати. Уеб дизайн Informano.
Blog counters