G-0YEN06643R // -->
Дипломна работа, курсова работа, проекти, есета, казуси и реферати
Дипломна работа, курсова работа, проекти, есета, казуси и реферати
Обaдете се
0888 860 564
Всеки ден от 10.00 ч. - 21.00 ч.
Виж всички обяви | Публикувай обява | Общи условия |
Готови курсови и дипломни работи по Счетоводство и финанси
изработка
на курсови работи, есета,
реферати, дипломни работи
и магистърски тези
Поръчай 3 теми
наведнъж info@zastudenta.bg
15 % отстъпка
сега
Поръчай своята индивидуална тема сега

Готови курсови и дипломни работи по Счетоводство и финанси

Eфективно функциониране на ПТП гр. Бургас
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 36
Цена: 35 лв.
Семинар, счетоводен анализ на фирмата+приложения (баланс, таблица за приходи и разходи)

 

Ревизия и контрол
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 11
Цена: 10 лв.

 

Казус по Финансово Счетоводство първа част
Казус по Счетоводство и финанси
Брой страници: 5
Цена: 60 лв.
К А З У С по ВАЕВ 581D Финансово счетоводство І част за студентите от НБУ, дистанционно обучение В предприятие, регистрирано по Закона за ДДС, някои от извършените стопански операции през отчетния период са както следва: 1. Закупени са съгласно фактура материали с покупна стойност 2 800 лв., върху която сума е начислен ДДС в размер на 20%. Задължението към доставчика е изплатено със средства от разплащателната сметка. Изплатени са от касата транспортни и товаро-разтоварни разходи по доставката съгласно фактура в размер на 140 лв. Материалите са заприходени в склада. (Предприятието използва сметка Доставки.) 2. Изплатена е със средства от разплащателната сметка във валута погасителна вноска по получен краткосрочен заем във валута в размер на 1 600 щатски долара с отчетен курс 1.46 лв. за щатски долар. Централният курс на БНБ в деня на плащането е 1.42 лв. за щатски долар. 3. Начислени са заплати на персонала в размер на 48 000 лв., от които: а) на персонала в основната дейност –20 000 лв.; б) на персонала в спомагателната дейност – 5 000 лв.; в) на административно-управленския персонал – 23 000 лв. Разходите за заплати са отнесени по функционално предназначение. 4. Изплатени са със средства от касата наеми за ползвани помещения в размер на 4200 лв., като 2 700 се отнасят за основната дейност, а останалата сума за административно-управленската дейност. Разходите са отнесени по функционално предназначение. 5.Начислени са амортизации на дълготрайни материални активи (ДМА) в размер на 2 800 лв., от които: а/ на ДМА в основната дейност –1 900 лв.; б/ на ДМА в административно-управленските служби – 900 лв. Разходите за амортизации са отнесени по функционално предназначение. 6. Закупено е съгласно фактура производствено оборудване с покупна стойност 12 500 лв., върху която сума е начислен 20 % ДДС. Задължението към доставчика е изплатено със средства от разплащателната сметка. По доставката на оборудването са платени със средства от разплащателната сметка въз основа на фактура транспортни разходи в размер на 300 лв., в която сума е включен ДДС 20 % (50 лв.). За монтаж на производственото оборудване са заплатени в брой 240 лв. по фактура. Производственото оборудване е заприходено в състава на дълготрайните материални активи по цена на придобиване. 7. Заприходени са в склада резервни части на стойност 600 лв., получени в резултат на ликвидация на транспортно средство. 8.В края на месец декември предприятието има непогасен валутен дългосрочен заем в размер на 8 500 щатски долара с отчетен курс 1.43 лв. за щатски долар. Заключителният курс на БНБ към 31 декември е 1.47 лв. за щатски долар. Направена е преоценка на задължението по валутния заем. Иска се: Да се съставят счетоводни статии за посочените стопански операции. Пояснение: При съставянето на счетоводните статии да се работи с наимено-ванията на счетоводните сметки, без да се използват техните шифри (номера). Доц. д-р Диана Петрова ВАЖНИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКАТА И ОЦЕНЯВАНЕТО ПО ВАЕВ 581 D ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО І част Уважаеми студенти, При подготовката си по учебната дисциплина ВАЕВ581D “Финансово счетоводство І част” е необходимо да имате предвид, че някои от разработените теми в учебника “Основи на счетоводството” (издаден през 2009 г., авторски колектив С.Башева, Д.Петрова и др.) и учебното пособие „Счетоводство: задачи и тестове” (издадено през 2010 г., автор Д. Петрова) не се включват във Вашата учебна програма, поради което следва да отпаднат. Главите, които отпадат и няма да бъдат изучавани от Вас са следните: от учебника “Основи на счетоводството” - първа, втора, трета, четвърта, т.3 и т.4 (за отчитане на финансовите и извънредните разходи) от десета глава, единадесета, дванадесета, тринадесета, четиринадесета, петнадесета, шестнадесета и седемнадесета глава; от учебното пособие „Счетоводство: задачи и тестове” - първа, втора, трета, четвърта, т. 2 Отчитане на финансовите и извънредните разходи от осма глава, девета и тринадесета глава. Решението на казуса по учебната дисциплина ВАЕВ581D “Финансово счетоводство І част” трябва да бъде предадено задължително на хартиен носител. Студентите, които желаят да се явяват на текущия тест за оценяване трябва да предадат решението на казуса преди датата на изпита за текущо оценяване в канцеларията на дистанционно обучение в съответния локален център на НБУ или на преподавателя – доц.д-р Диана Петрова по време на последните консултации по учебната дисциплина. Студентите, които ще се явяват само на финалния изпит, е необходимо да предадат решението на казуса в писмен вид преди датата на този изпит в канцеларията на дистанционно обучение в съответния локален център на НБУ. Крайната оценка по учебната дисциплина ВАЕВ581D “Финансово счетоводство І част” ще се формира въз основа на оценката от изпитния тест (текущ или финален) и оценката за решението на казуса.

 

Анализ на стратегическите фактори на фирма “Трейвългруп инс”ООД
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 36
Цена: 35 лв.
Курсов проект по контролинг

 

Ревизия и контрол
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 11
Цена: 10 лв.
Теория

 

Фирмена диагностика на риска и възвръщаемостта
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 19
Цена: 20 лв.

 

Финансово-икономически анализ на ПТК “Червена звезда”
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 18
Цена: 20 лв.

 

Анализ финансовото състояние на фирмата
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 15
Цена: 15 лв.

Теория

 

Архив готови теми

Обадете се
сега
намерете ни по

Последни обяви

Този сайт е собственост на Ев Консултинг ЕООД, ЕИК: 202498772. Всички онлайн плащания за услуги предоставяни от сайта се извършват в български левове в полза на Ев Консултинг ЕООД.
Visa / MasterCard
© 2012 - 2022 ЗаСтудента.ком - курсови работи, дипломни работи, есета, реферати. Уеб дизайн Informano.
Blog counters