G-0YEN06643R // -->
Дипломна работа, курсова работа, проекти, есета, казуси и реферати
Дипломна работа, курсова работа, проекти, есета, казуси и реферати
Обaдете се
0888 860 564
Всеки ден от 10.00 ч. - 21.00 ч.
Виж всички обяви | Публикувай обява | Общи условия |
Готови курсови и дипломни работи по Счетоводство и финанси
изработка
на курсови работи, есета,
реферати, дипломни работи
и магистърски тези
Поръчай 3 теми
наведнъж info@zastudenta.bg
15 % отстъпка
сега
Поръчай своята индивидуална тема сега

Готови курсови и дипломни работи по Счетоводство и финанси

Счетоводно отчитане на дълготрайните нематериални активи (ДНА)
Дипломна работа по Счетоводство и финанси
Брой страници: 60
Цена: 85 лв.

 

Финансов анализ на търговска фирма „Яско Комерс”ЕООД
Дипломна работа по Счетоводство и финанси
Брой страници: 65
Цена: 60 лв.

Увод

 

Глава Първа. Същност и методи на финансово стопанския анализ

 

1.Същност

2.Етапи и методи използвани при ФСА

3.Субекти

4.Инфорамционно осигуряване на ФСА

 

Глава Втора. Основни показатели за анализ на финансовото състояние

 

1.Основно съотношение между Актива и Пасива на счетоводния баланс

2.Анализ на платежоспособността и ликвидността на фирмата

3.Анализ на обръщаемостта на капитала на фирмата

4.Анализ на рентабилността и ефективността на фирмата

 

Глава Трета. Практически финансов анализ на фирма „Яско Комерс” ЕООД

 

1.Представяне на фирмата

2.Основни показатели в Активната и Пасивната страна на баланса на фирма Яско Комерс ЕООД

3.Анализ на платежоспособността,ликвидността и обръщаемостта на капитала на  Яско Комерс ЕООД

4.Анализ на рентобилността и ефективността

 

Заключение

Използвана литература

 

 

Годишно счетоводно приключване и годишен счетоводен отчет на нефинансово предприятие
Дипломна работа по Счетоводство и финанси
Брой страници: 70
Цена: 70 лв.

Увод

 

Глава първа. Теоретични и правни аспекти на годишното счетоводно приключване

1.Същност и необходимост на годишното счетоводно приключване

2.Подготовка и формиране на счетоводната информация за финансовия резултат

3.Съставни части на годишен финансов отчет

 

 

Глава втора. Етапи на годишното счетоводно приключване

1.Инвентаризиране и преоценка на активите и пасивите

2.Уточняване и обобщаване на приходите и разходите за основна и спомагателна дейност

3.Финансови приходи и разходи

4.Оборотна ведомост

5.Установяване на финансовия резултат от дейността

 

 

Глава трета. Съставяне, одитиране публикуване на Годишния финансов отчет

1.Съдържание на годишните финансови отчети

2.Приложими стандарти

 

Заключение

Използвана литература

 

Приложения

 

Методология на счетоводното отчитане на ДМА в бюджетните предприятия
Дипломна работа по Счетоводство и финанси
Брой страници: 55
Цена: 85 лв.

Съдържание

 

ГЛАВА ПЪРВА: Организация на счетоводството в бюджетните предприятия

 

1. Същност и видове бъджетни предприятия

 

2. Специфики в организацията на счетоводството в бюджетните предприятия

 

3. Специфики в организацията на отчетността по касовото изпълнение на бюджета

 

 

ГЛАВА ВТОРА: Счетоводно отчитане на  Дълготрайните Материални Активи в бюджетните предприятия

 

1. Теоретична характеристика на дълготрайните  материални активи като обект на счетоводно отчитане в бюджетните предприятия

 

2. Счетоводно отчитане на дълготрайните  материални активи в бюджетните предприятия

2.1. Счетоводно отчитане на придобиването на дълготрайните  материални активи в бюджетните предприятия

2.2  Счетоводно отчитане на намаляването на дълготрайните  материални активи в бюджетните предприятия

2.3.  Счетоводно отчитане на преоценките на дълготрайните  материални  активи

 

3. Счетоводно отчитане  на земите , парковете, инфраструктурните обекти и активи с историческа и художествена стойност в бюджетните предприятия

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

 

ЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

Проблеми при счетоводното отчитане на пасивите в предприятието
Дипломна работа по Счетоводство и финанси
Брой страници: 57
Цена: 80 лв.

Увод

 

глава ПЪРВА. Характеристика на пасивите като обект на счетоводно отчитане

 

1. Същност и съдържание на нетекущите пасиви като отчетен обект

2. Същност и съдържание на текущите пасиви като отчетен обект

3. Същност и съдържание на финансиранията като отчетен обект

 

ГЛАВА ВТОРА. Счетоводни аспекти на появата и увеличението на пасивите

 

1. Отчетни процедури свързани с появата и увеличението на нетекущите пасиви

2. Отчитане на пораждането и увеличението на текущите пасиви

3. Отчетни процедури  при получаването на финансирания

 

ГЛАВА ТРЕТА.Счетоводни аспекти на намалението (уреждането) на пасивите

 

1. Отчитане намалението (уреждането) на нетекущите пасиви

2. Отчитане намалението (уреждането) на текущите пасиви

3. Отчетни процедури  при намалението (уреждането) на финансиранията

 

 Заключение

 

Използвана литература

 

 

Управление на паричните потоци
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 56
Цена: 80 лв.

Съдържание :

 

Въведение.....................................................................................................................3     

 

Първа глава. Теоретичен обзор на паричните потоци .......................................5

1. Оперативна дейност......................................................................................6 

            2. Инвестиционна дейност................................................................................7  

3. Финансова дейност .......................................................................................8 

4. Методи за съставяне на отчета на паричния поток..................................11

 

Втора глава. Анализ на финансово-икономическото състояние на фирмата – организационна структура , управление , финансово – икономически показатели ................................................................................................................13

1. Анализ по групи приходи и разходи на фирма..........................................13

2. Анализ на печалбата от продажба на продукция.....................................19 

3. Анализ на критичните съотношения..........................................................38  

 

Трета глава. Анализ на паричните потоци..........................................................45

           

1. Анализ на структурата на  ПП.....................................................................45

2. Парични постъпления..................................................................................45

3. Парични плащания......................................................................................46

4. Структурата на паричните потоци спрямо брутния паричен поток.........47

5. Анализ на динамиката.................................................................................48

6. Постъпления от инвестиционна дейност...................................................51

7. Плащания.....................................................................................................52

 

Изводи........................................................................................................................54

 

Заключение................................................................................................................55

 

Парична политика
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 14
Цена: 15 лв.

 

Същност на бюджета
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 10
Цена: 10 лв.

 

Същност на данъка
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 10
Цена: 10 лв.

 

Местни бюджети
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 8
Цена: 8 лв.

 

Акцизите
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 8
Цена: 8 лв.

 

Държавни разходи
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 8
Цена: 8 лв.

 

Доказателствената сила на документите
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 10
Цена: 10 лв.

 

Дълготрайни материални активи
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 11
Цена: 10 лв.

 

Счетоводна дейнсот на СД “Трендафилов СИЕ”
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 5
Цена: 5 лв.

 

Счетоводен анализ на фирма Технокомерс
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 21
Цена: 20 лв.

 

Eфективно функциониране на ПТП гр. Бургас
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 36
Цена: 35 лв.
Семинар, счетоводен анализ на фирмата+приложения (баланс, таблица за приходи и разходи)

 

Ревизия и контрол
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 11
Цена: 10 лв.

 

Казус по Финансово Счетоводство първа част
Казус по Счетоводство и финанси
Брой страници: 5
Цена: 60 лв.
К А З У С по ВАЕВ 581D Финансово счетоводство І част за студентите от НБУ, дистанционно обучение В предприятие, регистрирано по Закона за ДДС, някои от извършените стопански операции през отчетния период са както следва: 1. Закупени са съгласно фактура материали с покупна стойност 2 800 лв., върху която сума е начислен ДДС в размер на 20%. Задължението към доставчика е изплатено със средства от разплащателната сметка. Изплатени са от касата транспортни и товаро-разтоварни разходи по доставката съгласно фактура в размер на 140 лв. Материалите са заприходени в склада. (Предприятието използва сметка Доставки.) 2. Изплатена е със средства от разплащателната сметка във валута погасителна вноска по получен краткосрочен заем във валута в размер на 1 600 щатски долара с отчетен курс 1.46 лв. за щатски долар. Централният курс на БНБ в деня на плащането е 1.42 лв. за щатски долар. 3. Начислени са заплати на персонала в размер на 48 000 лв., от които: а) на персонала в основната дейност –20 000 лв.; б) на персонала в спомагателната дейност – 5 000 лв.; в) на административно-управленския персонал – 23 000 лв. Разходите за заплати са отнесени по функционално предназначение. 4. Изплатени са със средства от касата наеми за ползвани помещения в размер на 4200 лв., като 2 700 се отнасят за основната дейност, а останалата сума за административно-управленската дейност. Разходите са отнесени по функционално предназначение. 5.Начислени са амортизации на дълготрайни материални активи (ДМА) в размер на 2 800 лв., от които: а/ на ДМА в основната дейност –1 900 лв.; б/ на ДМА в административно-управленските служби – 900 лв. Разходите за амортизации са отнесени по функционално предназначение. 6. Закупено е съгласно фактура производствено оборудване с покупна стойност 12 500 лв., върху която сума е начислен 20 % ДДС. Задължението към доставчика е изплатено със средства от разплащателната сметка. По доставката на оборудването са платени със средства от разплащателната сметка въз основа на фактура транспортни разходи в размер на 300 лв., в която сума е включен ДДС 20 % (50 лв.). За монтаж на производственото оборудване са заплатени в брой 240 лв. по фактура. Производственото оборудване е заприходено в състава на дълготрайните материални активи по цена на придобиване. 7. Заприходени са в склада резервни части на стойност 600 лв., получени в резултат на ликвидация на транспортно средство. 8.В края на месец декември предприятието има непогасен валутен дългосрочен заем в размер на 8 500 щатски долара с отчетен курс 1.43 лв. за щатски долар. Заключителният курс на БНБ към 31 декември е 1.47 лв. за щатски долар. Направена е преоценка на задължението по валутния заем. Иска се: Да се съставят счетоводни статии за посочените стопански операции. Пояснение: При съставянето на счетоводните статии да се работи с наимено-ванията на счетоводните сметки, без да се използват техните шифри (номера). Доц. д-р Диана Петрова ВАЖНИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКАТА И ОЦЕНЯВАНЕТО ПО ВАЕВ 581 D ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО І част Уважаеми студенти, При подготовката си по учебната дисциплина ВАЕВ581D “Финансово счетоводство І част” е необходимо да имате предвид, че някои от разработените теми в учебника “Основи на счетоводството” (издаден през 2009 г., авторски колектив С.Башева, Д.Петрова и др.) и учебното пособие „Счетоводство: задачи и тестове” (издадено през 2010 г., автор Д. Петрова) не се включват във Вашата учебна програма, поради което следва да отпаднат. Главите, които отпадат и няма да бъдат изучавани от Вас са следните: от учебника “Основи на счетоводството” - първа, втора, трета, четвърта, т.3 и т.4 (за отчитане на финансовите и извънредните разходи) от десета глава, единадесета, дванадесета, тринадесета, четиринадесета, петнадесета, шестнадесета и седемнадесета глава; от учебното пособие „Счетоводство: задачи и тестове” - първа, втора, трета, четвърта, т. 2 Отчитане на финансовите и извънредните разходи от осма глава, девета и тринадесета глава. Решението на казуса по учебната дисциплина ВАЕВ581D “Финансово счетоводство І част” трябва да бъде предадено задължително на хартиен носител. Студентите, които желаят да се явяват на текущия тест за оценяване трябва да предадат решението на казуса преди датата на изпита за текущо оценяване в канцеларията на дистанционно обучение в съответния локален център на НБУ или на преподавателя – доц.д-р Диана Петрова по време на последните консултации по учебната дисциплина. Студентите, които ще се явяват само на финалния изпит, е необходимо да предадат решението на казуса в писмен вид преди датата на този изпит в канцеларията на дистанционно обучение в съответния локален център на НБУ. Крайната оценка по учебната дисциплина ВАЕВ581D “Финансово счетоводство І част” ще се формира въз основа на оценката от изпитния тест (текущ или финален) и оценката за решението на казуса.

 

Анализ на стратегическите фактори на фирма “Трейвългруп инс”ООД
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 36
Цена: 35 лв.
Курсов проект по контролинг

 

Ревизия и контрол
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 11
Цена: 10 лв.
Теория

 

Фирмена диагностика на риска и възвръщаемостта
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 19
Цена: 20 лв.

 

Финансово-икономически анализ на ПТК “Червена звезда”
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 18
Цена: 20 лв.

 

Анализ финансовото състояние на фирмата
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 15
Цена: 15 лв.

Теория

 

ДДС
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 25
Цена: 16 лв.

 

Данъци и данъчна система
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 6
Цена: 5 лв.

 

Финансов анализ на ЕТ “Бъгси - 95”
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 14
Цена: 15 лв.

 

Финансов анализ на Мелана - Плевен
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 40
Цена: 35 лв.

 

ПРЕКИ ПОДОХОДНИ ДАНЪЦИ
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 7
Цена: 7 лв.

 

Същност на данъка.Видове.
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 17
Цена: 15 лв.

 

Бюджетни решения
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 15
Цена: 15 лв.

 

Организация на счетоводния процес в частно радио
Дипломна работа по Счетоводство и финанси
Брой страници: 53
Цена: 50 лв.

 

Счетоводно отчитане на финансовите приходи и разходи
Дипломна работа по Счетоводство и финанси
Брой страници: 60
Цена: 80 лв.

 

Възможности за подобряване на рентабилността в ”Корабно машиностроене” АД - Варна
Магистърска теза по Счетоводство и финанси
Брой страници: 90
Цена: 80 лв.

Тезата е обявена за най-добра разработка в катедра "Финанси и кредит" - ИУ Варна за 2000 г.

 

Годишен финансов отчет
Дипломна работа по Счетоводство и финанси
Брой страници: 64
Цена: 70 лв.

 

Финансов анализ на фирма
Дипломна работа по Счетоводство и финанси
Брой страници: 102
Цена: 75 лв.

 

Разходен принцип и калкулативни методи на ценообразуване
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 13
Цена: 10 лв.

 

Определяне на продажбите
Курсова работа - теория по Счетоводство и финанси
Брой страници: 20
Цена: 20 лв.

 

Анализ на продажбите по примера на ОМВ”Санкт Петербург” - Пловдив
Магистърска теза по Счетоводство и финанси
Брой страници: 96
Цена: 80 лв.

Съдържание:

ВЪВЕДЕНИЕ

ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОДАЖБИТЕ

1.УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОДАЖБИТЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ФИРМЕНИЯ МЕНИДЖМЪНТ

2.ПРОДАЖБИТЕ КАТО ОБЕКТ НА УПРАВЛЕНИЕ

3.ФАКТОРИ, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ПРОДАЖБИТЕ

4.НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

ГЛАВА ВТОРА. ДИАГНОСТИКА НА РАЗВИТИЕТО НА ПРОДАЖБИТЕ В OMВ “САНКТ ПЕТЕРБУРГ” гр. ПЛОВДИВ

1. ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИРМАТА

2.СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ

3.АНАЛИЗ НА ОБЕМА И СТРУКТУРАТА НА ПРОДАЖБИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2003-2004 г.

4.Изследване влиянието на основните фактори влияещи върху развитието на продажбите

5. Ефективност на продажбите

ГЛАВА ТРЕТА. НАСОКИ И РЕЗЕРВИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ОБЕМА НА ПРОДАЖБИТЕ В ОМВ “САНКТ ПЕТЕРБУРГ” гр. ПЛОВДИВ

1.УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ПЛАНИРАНЕТО НА ПРОДАЖБИТЕ

2.ИЗРАБОТВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ НА ПАЗАРА

3.НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ И РЕКЛАМА

4.УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ТЪРГОВСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ

5. Ускоряване обръщаемостта на стоковите запаси

Заключение

Използвана литература

Приложения

 

АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРИМЕРА НА “РЕГИСТРАЦИОННА ТЕХНИКА” АД
Магистърска теза по Счетоводство и финанси
Брой страници: 76
Цена: 70 лв.

 

Архив готови теми

Обадете се
сега
намерете ни по

Последни обяви

Този сайт е собственост на Ев Консултинг ЕООД, ЕИК: 202498772. Всички онлайн плащания за услуги предоставяни от сайта се извършват в български левове в полза на Ев Консултинг ЕООД.
Visa / MasterCard
© 2012 - 2022 ЗаСтудента.ком - курсови работи, дипломни работи, есета, реферати. Уеб дизайн Informano.
Blog counters