Индивидуална изработка на Дипломни работи, Курсови работи, есета, реферати или Магистърски тези.
Индивидуална изработка на Дипломни работи, Курсови работи, есета, реферати или Магистърски тези.
Обaдете се
0888 860 564
Всеки ден от 10.00 ч. - 21.00 ч.
Виж всички обяви | Публикувай обява | Общи условия |
Общи условия
изработка
на курсови работи, есета,
реферати, дипломни работи
и магистърски тези
Поръчай 3 теми
наведнъж info@zastudenta.bg
15 % отстъпка
сега
Поръчай своята индивидуална тема сега

Общи условия

 

1. Общи условия и правила

 

Настоящите общи условия регламентират условията и реда за ползване, както и условията за онлайн услуги през уеб сайта www.zastudenta.bg, за краткост наричан „уеб сайта”, собственост на Ев Консултинг ЕООД, телефон за контакти 0888 860 564, наричан за краткост „Консултант” и всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за консултантски услуги, наричано за краткост „Потребител”.

Посещавайки сайта ZaStudenta.bg, се съгласявате с правилата и условията за ползването му. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте сайта за извършване на поръчки/покупки. Тези условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни, затова, молим преди всяка покупка да прочитате внимателно актуалната им редакция.

 

2. Съдържание на сайта

 

Съдържанието, поместено на  уеб страниците на сайта ZaStudenta.bg е със защитени авторски права, като се включват дори и тези права, които не са изрично упоменати тук, но са гарантирани от Закона за авторското право и сродните му права. Наименованието ZaStudenta.bg, лого, корпоративни символи и търговски марки, както и цялото съдържание на сайта, са собственост на Дружеството и/или на неговите партньори и доставчици. Нито една част от този сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Дружеството. Материалите на този сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и връзки  (линкове) от която и да е част от сайта, съобразно действащото българско законодателство.

Позволено е използването на ZaStudenta.bg и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели.

Потребителят има право да ползва свободно ресурсите на сайта за законни цели, като спазва ограниченията, предвидени в тези Общи условия. Потребителят няма право да използва сайта  по начин, който нарушава местен или международен закон и/или правата на други лица. Потребителят няма право да качва или разпространява материали, които съдържат вируси или рекламен софтуер или подобни компютърни кодове, предназначени да увредят права или интереси на трети лица. Ако Потребител сметне, че съобщение, изпратено до него, по какъвто и да е начин от Дружеството, накърнява авторско или друго право, той/тя може да се свърже с Дружеството чрез наличните на сайта данни за контакт, за да може Дружеството да вземе информирано решение. 

 

3. Защита на личните данни

 

ZaStudenta.bg не събира лични данни на потребителите, не изисква от клиентите си, каквито и да било лични данни, попълване на  регистрационни форми, за да се осигури свободен достъп на потребителите до съдържанието на уеб сайта.

ZaStudenta.bg гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ZaStudenta.bg защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при извършване на заявената от клиента услуга, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ZaStudenta.bg може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Съгласно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, Потребителя се съгласява личните му данни, като: име, телефон, имейл, IP адрес, учебно заведение и/или банкова сметка, да се обработват от Консултанта за целите на предоставяните услуги от уеб сайта, както и от счетоводните лица, администриращи предоставяните услуги.

Потребителят е информиран/информирана, че може да оттегли съгласието си по всяко време като изпрати имейл до info@zastudenta.bg.

 

4. Гаранции

 

ZaStudenta.bg дава гаранция за постигане на положителен резултат (оценка). ZaStudenta.bg не се ангажира за постигане на конкретен положителен резултат (оценка) възложен от клиента.

ZaStudenta.bg не дава нито преки, нито косвени гаранции във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. ZaStudenta.bg не е отговорно за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако ZaStudenta.bg  е било предупредено за вероятността за такива вреди. В някои законодателства изключването на определени гаранции или ограниченията на отговорността не са разрешени, така че изложените по-горе ограничения и изключения може да не се отнасят до вас. Отговорността на ZaStudenta.bg в такъв случай следва да бъде ограничена до максимално позволеното от закона.

 

5. Плащания

ZaStudenta.bg приема следните форми на плащания:

5.1. Плащане по банков път

5.2. Плащане в брой при доставка - наложен платеж

5.3. Плащане с дебитна или кредитна карта

5.4. Възстановяване на суми

При необходимост от цялостно или частично възстановяване на суми на Потребителя, от страна на ZaStudenta.bg, те се извършват по допълнително уговорен между страните начин. Суми се възстановяват след доказване на отрицателен резултат (слаба оценка) от клиента. Възстановяването на суми, платени с дебитна или кредитна карта, се извършва по същата картова сметка, от която е направена транзакцията.

 

6. Изработка на проект

 

6.1 Оферта за изготвяне на проект

След получено запитване, ZaStudenta.bg изготвя оферта за разработване на проект. Под внимание се взема темата, обема, срока за разработка, работен план и/или материали предоставени от клиента (ако има такива), изисквания по съдържанието (ако има такова) и насоки на научния ръководител (ако са представени такива). Офертата е обвързана със срока на валидност посочен в нея. Ако това не е направено, валидността е 3(три) работни дни от датата на изпращане. В офертата се посочва цената и съдържание на услугата. Чрез заплащане на авансовата вноска се счита, че клиентът е приел офертата и се е съгласил с настоящите общи условия, при което се започва работа по договорения проект. Датата на предаване на проект, посочена в офертата, е ориентировъчна и може да бъде променяна в хода на разработка, при необходимост. Всички допълнителни изисквания и/или насоки получени след отправяне на оферта, подлежат на допълнително договаряне. При условие, че не бъдат допълнително договорени, имат само информативен характер. Всички цени са базирани на брой страница със формат - шрифт - Times New Roman, големина на шрифта - 14pts, приблизително 30 реда с по 60 знака на страница, междуредие - 1.5 линии, подреден текст от двете страни, разстоянието от границите на листа до границите на текста от всвички страни е 25 мм.

 

6.2 Разработване на договорен проект

6.2.1 Авансова вноска

Авансовата вноска е задължителна за всички дипломни работи и магистърски тези, а размерът й се определя индивидуално за всяка конкретна оферта. Авансовата вноска се заплаща в предварително в определен срок от ZaStudenta.bg. Авансовата вноска има смисъл на задатък по смисъла на ТЗ. При отказ от страна на клиента, тя не се връща и служи да обезпечи текущите разходи на ZaStudenta.bg направени за проекта.

При всички останали проекти се заплаща цялата сума в предварително определен срок.

 

6.2.2 Срок за изпълнение

Срока за изпълнение, който е посочен в приетата от клиента оферта започва да тече след получаване на авансовата вноска. В случаите, когато същинската работа не може да започне или не може да продължи, поради забавяне от страна на клиента, срокът за изпълнение може да бъде удължен. В процеса на работа ако сложността на проект го изисква, срока за изпълнение може да бъде удължен.

 

6.2.3 Започване работа по проект

След заплащане на авансовата вноска, ZaStudenta.bg се задължава да започне работа по договорения проект. Процеса на разработка протича на два етапа - първи етап запознаване с проблема и подбор на литературни източници, и втори етап - фактическа работа по разработването на проекта. ZaStudenta.bg си запазва правото при необходимост на всеки етап от разработката, да изиска допълнителна информация от клиента във връзка с проекта.

 

6.2.4 Работен план

Ако клиента не е предоставил работен план преди изготвянето на оферта, ZaStudenta.bg се задължава да разработи такъв. При необходимост - работен план изработен от ZaStudenta.bg може да бъде променян в процеса на работа. Работен план предоставен от клиента може да бъде променян само след изрично негово съгласие. ZaStudenta.bg не носи отговорност за съдържанието на предоставен от клиента работен план. Спазват се стриктно точките посочени в него. Всички корекции в структурата на работния план, след предаване на проекта са обект на допълнително заплащане.

 

6.3 Предаване на проект

След завършване на проекта от страна на ZaStudenta.bg, същият се представя в кратка форма на клиента. При формата за преглед, с цел защита на труда, може да липсват увод, части от изложението, заключение и използвана литература.

Авторското право върху конкретен проект се прехвърля след заплащането му в пълния договорен размер. До тогава носител на авторските права е ZaStudenta.bg. Изрично се забранява ползване, цитиране, копиране и разпространение на цели проекти или на части от него при представянето му във формат за преглед.

Формата за преглед има информативна функция относно готовността на проекта.

След заплащане на сумата по проекта, от която е приспадната авансовата вноска, клиентите получават проекта в необходимия формат (MS Word, Excell, Pdf, Power point), без защити на страниците, с което приключва етапа на разработване на проекта.

Предаването на всички видове проекти, разработени от екипът на ZaStudenta.bg, се извършва в следните часови диапазони: всеки ден между 11 - 13 ч. и 18 - 21 ч.

Всички предадени проекти са във следния формат: шрифт - Times New Roman, големина на шрифта - 14pts, междуредие - 1.5 линии, отстояния - горе, ляво и дясно - 2,54см, долу – 2,54см, освен ако не е определен предварително друг формат.

 

6.4 Корекции на предаден проект

ZaStudenta.bg се задължава да извърши корекции върху предаден проект, само ако касаят неговото съдържание във вида разработен от нас. Всички останали корекции са обект на допълнителни договорки. Всички корекции на проекти предадени в рамките на 60 дни могат да бъдат извършени в рамките на 7 дни след тяхното уточнение. Всички останали корекции са обект на допълнително плануване съгласувано с клиента.

 

7. Лични данни

 

ZaStudenta.bg защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му евентуално известни при изпълнение на поръчката по договорните условия, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ZaStudenta.bg може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

ZaStudenta.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ZaStudenta.bg е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

8. Промяна на правилата и условията за ползване на сайта

 

ZaStudenta.bg си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предварително известяване. Желателно е периодично потребителите да проверяват тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта. Това споразумение между ZaStudenta.bg и посетителите на сайта се прилага, докато една от страните не го прекрати. Потребителите могат да го прекратят като престанат да използват и посещават  уеб сайта ZaStudenta.bg и като унищожат материалите, които са "свалили", принтирали или по какъвто и да е начин запазили от него. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват, ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта ZaStudenta.bg и услугите, които той предлага.

 

9. Заключителни разпоредби

 

Всички възникнали въпроси по отношенията на общите условия и правила за работа са обект на допълнителни договорки и уточнения.

Последни обяви

Теми, тези, есета, курсови и дипломни работи, задачи по счетоводство и статистика
В помощ на студента!!! Изготвяме дипломни и курсови работи, разработваме теми, тези и есета, пишем реферати. Ако имате задача, която трябва да изпълните в срок, а времето Ви притиска, ние можем да Ви помогнем!!!
E-mail: kursovite@abv.bg
Телефон: 0898454531
Разработвам дипломни, курсови работи и дисертации
Разработвам само с авторски материали,без плагиатство дисертации, магистърски тези и дипломни работи,казуси, реферати, проекти. изготвям и чертежи на autocad.
E-mail: temi_referati@mail.bg
Телефон: 0892232765
Дипломни работи, магистърски тези и други разработки
Предлагаме висококачествена индивидуална разработка на курсови, дипломни работи, есета, казуси и реферати в изключително широк спектър от дисциплини. Експресно!Изгодни цени! Разполагаме с богат архив от готови разработки по желание на клиента. Може да отправите запитване за конкретна тематика, която ви интересува!
E-mail: zorolina_bg@yahoo.com
Телефон: 0899 / 108 101
Дипломни работи, магистърски тези и други разработки
Разработване на дипломни работи, магистърски тези, курсови работи и казуси в широк кръг от специалности за по-голямата част от университетите в страната. Всяка тема се разработва индивидуално, при съобразяване с конкретните изисквания на съответния университет, научния ръководител и самия клиент. Цената и времето за изпълнение се определят индивидуално за всяка поръчка, като зависят най-вече от сложността на темата и обема на разработката.
E-mail: dob4o.bg@gmail.com
Телефон: 0879056720
Есета за университети в Англия
Предлагаме изготвяне на есета и курсови работи за университети в Обединеното кралство. -Брифинг документи - Пауърпойнт презентации -Рефлективни есета -Доклади (reports) Покриваме почти целия спектър от специалности. Есетата се изготвят индивидуално, съобразно изискванията на университета. Сходство до 22%. За повече информация се свържете с нас на посоченият мейл адрес, уеб сайт, или телефон Доверете ни се и завършете успешно бакалавърска и магистърска тези в UK www.howtowriteacademic.com
E-mail: writingcentre@abv.bg
Телефон: 07366477717
Разработвам дипломни, курсови работи и дисертации
Разработвам магистърски тези, дисертации, дипломни работи, казуси, проекти, реферати по индивидуални изисквания, разработките преминават тест за плагиатство.
E-mail: familia007@abv.bg
Телефон: 0887437760
Курсови и дипломни работи, реферати, теми, тези и есета
ИМАТЕ ПРОБЛЕМ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА СВОЯТА КУРСОВА ИЛИ ДИПЛОМНА РАБОТА, ЕСЕ ИЛИ РЕФЕРАТ! НИЕ СМЕ НАСРЕЩА....... ИЗГОТВЯМЕ НАПЪЛНО, ПРАВИМ КОРЕКЦИИ, ГАРАНТИРАМЕ ЧЕ ТЯ НЯМА ДА СЕ ПОВТАРЯ! КАКВО НИ Е НУЖНО: - ИЗБРАНАТА ОТ ВАС ТЕМА - СРОК - КОЛКОТО Е ПО-ДЪЛЪГ ТОЛКОВА ПО-ЕВТИНО ЗА ВАС - ИНСТРУКЦИИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТА - АКО ЖЕЛАЕТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ, МОЛЯ ОПИШЕТЕ ГИ РЕШАВАМЕ И ЗАДАЧИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ И СЧЕТОВОДСТВО. НОВО!!! При поръчка на две и повече разработки, получавате 10 % отстъпка на всяка следваща!!!
E-mail: desi_ns@mail.bg
Телефон: 0898454531
РЕФЕРАТИ, КУРСОВИ РАБОТИ, ЕСЕТА, ДИПЛОМНИ РАБОТИ, МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ
Разработване на курсови работи, дипломни работи, реферати, есета, казуси, презентации. Всяка тема се разработва индивидуално. Отлични резултати във всички университети.
E-mail: studenti_kursovi@abv.bg
Телефон: 0887663649
Дипломни работи, магистърски тези и други разработки
Разработвам дипломни работи и магистърски тези за следните университети: Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов; Университет за национално и световно стопанство – УНСС; Софийски университет „Св. Климент Охридски” – СУ; Нов български университет – НБУ; Университет по библиотекознание и информационни технологии – УНИБИТ; Югозападен университет „Неофит Рилски” – ЮЗУ; Икономически университет – Варна – ИУ; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – ПУ; Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” – ВТУ; Русенски университет „Ангел Кънчев” – РУ; Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – ШУ; Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас; Бургаски свободен университет – БСУ; Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” – ВСУ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – ВУАРР; Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив – ВУСИ; Международно висше бизнес училище – Ботевград – МВБУ; Академия на МВР; Други университети – по специалности предимно с икономическа или правна насоченост, психология, педагогика и др. Дипломните работи се разработват индивидуално, по зададен план и критерии, включително експозе (резюме) и отговор на въпросите от рецензията. Цените се определят в зависимост от дисциплината, конкретното заглавие на темата, срока за разработване и най-вече изисквания обем страници. Същите подлежат на индивидуално договаряне според конкретните условия и изисквания.
E-mail: todorovadiplomni@yahoo.com
Телефон: 0896 707 201
ДИПЛОМНИ РАБОТИ
ДИПЛОМНИ РАБОТИ, МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ Изгодни цени за всички дипломни работи и магистърски тези за всички университети. Съдействие при писането, нужните корекции и всичко необходимо до защитата. Успешни защити!!! Д И П Л О М Н И Р А Б О Т И МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ Сигурност, киберсигурност, национална сигурност Икономика Туризъм Стопанско управление Финанси Счетоводство Търговия Банково дело Международни отношения Педагогика Право Психология Философия История География Туризъм Медицина Хуманитарни науки Технически науки Лесотехнически науки П К С Дипломни работи за всички университети с ангажимент до самата защита!!! Отлични резултати във всички университети. Ангажимент с отговори на въпроси от рецензията. Ангажимент с експозето и презентацията за защитата. Ангажимент със защитата !!!
E-mail: diplomni_kursovi_@abv.bg
Телефон: 0888975050
МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ, РЕФЕРАТИ, ЕСЕТА, КАЗУСИ...
Индивидуални разработки в широка предметна област при спазване на всички изисквания на университета. Гарантирани качество и коректност на разумна цена, определяна в зависимост от сложността на темата, срока за изработка и обема.
E-mail: mm_d5@abv.bg
Телефон: 0896439339
Този сайт е собственост на Ев Консултинг ЕООД, ЕИК: 202498772. Всички онлайн плащания за услуги предоставяни от сайта се извършват в български левове в полза на Ев Консултинг ЕООД.
Visa / MasterCard
© 2012 - 2021 ЗаСтудента.ком - курсови работи, дипломни работи, есета, реферати. Уеб дизайн Informano.
Blog counters